De telefoongegevens

Video over de Denver

PV 17 januari 2000 vermeldt stoutmoedig, dat de schoonheidsspecialiste op vrijdag 24 september en zaterdag 25 september naar het huis van het slo heeft gebeld. Dit in weerwil van de onderstaande bewijsvoering. Hiermee tracht dit PV te verhullen, dat de schoonheidsspecialiste zelf niet aan de recherche heeft verklaard, dat er een afspraak op 24 september is gemist (zij geeft 26 september als datum). Het PV gaat ook op een andere plek in de fout: de klok van de telefoon zou 11 minuten achter lopen. In werkelijkheid was dit een heel andere waarde. De 11 minuten werden genoemd, omdat een fout in het technisch onderzoek moest worden goedgepraat. Een leugen dus.

Reconstructie.

Een reconstructie welke alle bekende feiten verklaart (het tactisch journaal, het PV van 28 september 1999 omtrent de Denver25HV, de aantekeningen van het BTO van 25 september 1999, het oriënterend onderzoek uit 2007, de werking van de Denver25HV). Let hierbij vooral op de chronologische volgorde van de handelingen en de gevolgen hiervan voor de registratie van de telefoongegevens.

 1. Donderdag 23 september 1999 10:00 uur.
  Een onbekend gebleven persoon belt naar de woning van de weduwe en krijgt de huishoudster aan de lijn. Zegt wellicht dat hij 'Frits' heet en de weduwe hem kent van het golfen.

 2. Donderdag 23 september 1999 10:30 uur.
  Voornoemd persoon belt weer, krijgt nu de weduwe aan de lijn. Weduwe vertelt aan de huishoudster, dat genoemd persoon vertelde op vakantie te gaan, maar noemt niet zijn (achter-)naam.

 3. Donderdag 23 september 1999 11:12 uur.
  [Getuige M], ook wel betiteld 'de pleegzoon van de weduwe', belt gedurende bijna een kwartier met de weduwe. Dit blijkt uit de printgegevens van zijn vriendin.

 4. De Denver heeft geen gegevens van dit gesprek of voorgaande gesprekken meer in het nummerweergavegeheugen, dus na dit gesprek heeft de weduwe alle gespreksinformatie verwijderd. Wellicht om redenen van privacy, de huishoudster wordt mogelijk met opzet in onwetendheid gelaten omtrent de identiteit van de beller van 10:30 uur.

 5. Donderdag 23 september 1999 16:00 - 16:30 uur belde de ex-executeur testamentair -volgens eigen zeggen- met de weduwe. Of dit gesprek werd gewist, of dat dit gesprek identiek is aan het hierna genoemde gesprek weten wij niet.

 6. Donderdag 23 september 1999 16:24 uur.
  Vanaf een afgeschermd nummer (0000000000) wordt de weduwe gebeld. De aard van het telefoontje kennen wij niet. Wellicht was dit verontrustend of vreemd. De weduwe heeft het nummergeheugen van het telefoontoestel boven (Denver25HV) bekeken. Het gesprek behoort daardoor nu niet meer tot de nieuwe nummers. De teller hiervan gaat daardoor naar nul. De gespreksgegevens zijn echter nu niet gewist. Dit is dus in werkelijkheid het eerste nummer.

 7. Donderdag 23 september 1999 16:50 uur.
  De weduwe wordt gebeld door een vriendin van het golfen. Deze wil op vrijdag met de weduwe gaan golfen, maar de laatste geeft aan een afspraak te hebben. Er wordt in het onderzoek aan deze getuige niet gevraagd naar de aard van de afspraak. In de Denver25HV werd dit gesprek geregistreerd als de eerste nieuwe beller. In het geheugen is dit het tweede nummer.
  Voorts vertelt deze vriendin later aan de politie, dat haar man de vorige dag had gebeld, om de weduwe te vertellen, dat hij op vakantie ging; wellicht had de weduwe hierdoor een smoesje klaar voor de huishoudster (zie 2).

 8. Donderdag 23 september 1999 20:36 uur.
  Vanaf zijn mobiel voert EL een kort gesprek met de weduwe, om door te geven, hoe groot de drempel is bij het opgeven van giften als aftrekpost voor de belastingen. Hiervan is een notitie gevonden als bevestiging. Gezien het tijdstip van dit gesprek is dit gevoerd vanaf de aansluiting in de woonkamer. In de Denver werd dit gesprek geregistreerd als de  tweede nieuwe beller. Het is in totaal het derde nummer.

 9. Vrijdag 24 september 1999.
  Er wordt geen enkel gesprek op de Denver geregistreerd. Je kunt een binnengekomen gesprek niet verwijderen, zonder de teller te wijzigen. Uitgaande gesprekken zijn vanzelfsprekend niet onmogelijk. Maar zouden dan in de printgegevens komen. Daar komt niets in voor. Vrij logisch, want volgens de reconstructies op deze site was mevrouw Wittenberg die dag veel van huis. Volgens deze reconstructie was de weduwe 's ochtends in Zutphen -deed bootschappen en sprak daar met de schoonheidsspecialiste- en 's middags mogelijk op stap met een kennis, de weduwe had eerder aangegeven voor deze dag een afspraak te hebben. Meerdere kennissen zijn tijdens het recherche-onderzoek niet gesproken (minstens drie: een vriendin in Deventer, die zij vaak op zaterdag opzocht, een kennis, die zij onlangs op of bij de begraafplaats had leren kennen en een kennis, die zij kende van de donderdagmarkt in Diepenveen). Toch worden zij alle drie in het Journaal genoemd.

 10. Zaterdag 25 september 1999 10:42 uur.
  Vanuit de kapsalon, waar de weduwe een afspraak had, wordt tevergeefs gebeld. Deze oproep wordt geregistreerd als het derde nummer in het register van nieuwe bellers. In het geheugen bevinden zich nu vier nummers.

 11. Zaterdag 25 september 1999 12:14 uur.
  Het moment, waarop de politie de woning binnendringt belt één van de buren naar het huis van de weduwe. Deze oproep wordt geregistreerd als het vierde nummer in het register van nieuwe bellers. In het geheugen bevinden zich nu vijf nummers.

 12. Zaterdag 25 september 1999 12:17 uur.
  Het moment, waarop de politie de woning binnendringt belt ook één van andere de buren naar het huis van de weduwe. Deze oproep wordt geregistreerd als het vijfde nummer in het register van nieuwe bellers. Deze buur probeert dit twee keer. Het nummerweergavegeheugen registreert nieuwe bellers maar één keer als 'nieuw'. Het aantal verschillende nummers, waarvan gebeld is, blijft dus steken op vijf  nieuwe bellers. In het geheugen bevinden zich nu zes nummers.

 13. Zaterdag 25 september 1999 15:00 uur.
  Twee rechercheurs van de technische recherche / BTO (beide afdelingen vallen onder dezelfde functionaris en zijn niet duidelijk te onderscheiden) zijn opgeroepen en hebben telefonisch contact met de tactische recherche, die op dat moment het buurtonderzoek coördineert. Zij voldoen aan het verzoek om informatie. Zij bekijken het nummerweergavegeheugen en rekenen op een kladblaadje de telefoontijden om (de klok van de Denver 25HV loopt een half jaar uit de pas). Deze gegevens bellen zij door met de vermelding, dat dit de laatste vijf bellers zijn. Door deze actie wordt de teller gereset en springt terug naar nul nieuwe bellers.

 14. Zaterdag 25 september 1999 16:00 (*)- 17:01 uur.
  Driemaal is er een poging de weduwe op te roepen. Ook dit wordt door de dienstdoende functionarissen opgemerkt. Zij stellen vast, dat deze drie nieuwe pogingen de teller naar acht nieuwe bellers zou hebben gebracht, als deze op vijf was blijven staan. Zij realiseren zich op dat moment niet, dat de telling zo niet werkt; als de drie oproepen vanuit dezelfde aansluiting worden gedaan wordt deze slecht met één verhoogd (zie ook punt 9). In het geheugen bevinden zich nu zeven nummers.

 15. Zaterdag 25 september 1999 18:20 uur.
  Het BTO start het afrondende onderzoek naar alle telefoontoestellen.
  In een voorlopige notitie noteren zij als tijdstip van onderzoek van het nummerweergavegeheugen 18:46 uur en de stand van de klok als 31 maart 22:21 uur. Voorts noteren zij, dat het display de aanduiding acht NW BELLERS bevat. Dit is een gecalculeerde gok, de teller staat immers weer op 1. Zij sommen daarna zeven telefoonnummers op, die hebben geprobeerd aansluiting te verkrijgen of aansluiting hebben gehad.
  Deze opsomming start met het laatste ingebelde nummer; dit blijkt (achteraf) driemaal een oproep te hebben geplaatst. Het laatste nummer staat (altijd!) als eerste in de display. Daarna volgen de vijf nummers, die reeds eerder waren bekend geworden en waren doorgegeven aan de tactische recherche. Tenslotte het eerder genoemde 0000000000-nummer. Dat was niet doorgegeven of werd verder genegeerd.

 16. Zondag 26 september 1999 11:15 uur.
  In het tactisch journaal wordt een notitie geplaatst met vier telefoonnummers, die door het BTO zijn doorgegeven.

 17. Zondag 26 september 1999 13:00 uur.
  In het tactisch journaal, wordt een notitie geplaatst, waarin wordt vermeld, dat van de laatste vijf bellers de bijbehorende telefoongegevens zijn opgezocht, waarbij alleen van het 06-nummer (mobiel van EL) de bijbehorende gegevens niet zijn gevonden. De vast nummers zijn uiteraard met het telefoonboek op CDROM opgezocht, dat werd vaker gedaan, blijkt uit het TJ. In deze notitie staan de inbeltijden keurig geregistreerd, met een afwijking van twee minuten t.o.v. de gegevens uit punt 12. Dit in overeenstemming met het feit, dat deze al voorlopig waren uitgerekend op zaterdagmiddag (zie punt 10, bevestigd in het oriënterend onderzoek).

 18. Maandag 27 september 1999 10:00 uur.
  In het tactisch journaal wordt vermeld, dat het voornoemde 06-nummer in gebruik is bij EL. Hierbij wordt de juiste tijd van bellen: donderdag om 20:37, zoals deze al zaterdagmiddag was berekend nog eens bevestigd.

 19. Maandag 27 september 1999 13:00 uur.
  Info-desk meldt de eigenaar van voornoemde mobiele telefoon als de VVAA-groep (Vereniging Verzekeringen Artsen Automobilisten) te Zwolle. Hieruit blijkt, dat de recherche voordien zelf heeft geprobeerd contact te zoeken met de mobiele telefoon en vermoedelijk toen een voice-mail-bericht heeft beluisterd, dan wel EL zelf aan de telefoon heeft gehad. Immers, zij melden zich al op maandag om 13:30 ten kantore van EL.

 20. Dinsdag 28 september 1999.
  PV990952 verschijnt. Hierin staat vermeld, dat de stand van de klok bij de opname van de gegevens was: 31 maart 22:31 uur (vgl.: punt 12). Een verschrijving van 10 minuten. Ook wordt een verkeerde berekening toegepast op de datum van het gesprek van EL. Dit komt nu uit op vrijdag 24 september 1999 om 20:25 uur. Een fout van een dag en een fout van 10 minuten dus (plus twee minuten toevallige fout in het aflezen van horloges). Pas nu een melding van het telefoonnummer van de parfumerie.

 21. Woensdag 29 september 12:00 uur.
  In het tactisch journaal wordt vermeld, dat er na ontdekking (waarvan kun je je afvragen) op 25 september om 16:50 is ingebeld naar de weduwe vanaf de parfumerie in Zutphen. Gezien het incorrecte tijdstip (moet bij correcte omrekening 17:00 uur zijn) zeker afkomstig uit het PV. De notulist maakt hierbij een connectie met de naam 'Wilma', zoals deze op de kalender was gezien voor vrijdag om 10:00 uur. Wellicht realiseert hij zich daarbij niet, dat het om twee verschillende dagen gaat.

(*) Is een schatting, kan niet worden afgelezen uit het geheugen. Zeker wel na 12:17.

Opmerkingen:

 1. Deze reconstructie is in overeenstemming met alle bekende gegevens, van geen enkele andere poging kan dit gezegd worden. Zij is recent bevestigd door de verhoren uit het oriënterend onderzoek (2007), die bij het maken van deze constructie nog niet waren vrijgegeven.

 2. De werking van het betreffende toetsel met nummerweergave en nummerherkenning is door de schrijver hiervan zelf gecontroleerd m.b.v. een identiek apparaat.

 3. De vaak gehoorde uitvlucht, dat de doorgebelde telefoongegevens achteraf vervalst zouden zijn houdt geen steek: zij bevatten namelijk geen foutieve omrekening. Juist, doordat deze correcte gegevens afwijken van de foutieve gegevens uit het PV wordt later in het tactisch journaal een melding van het verschil en een vervolgonderzoek aangekondigd. Zij worden ook bevestigd -met één minuut verschil- door de opgevraagde telefoongegevens van EL (en wellicht andere).

 4. De vijf doorgebelde nummers omspannen de periode donderdagmiddag-zaterdagochtend, maar bevatten geen enkele oproep op vrijdag. Dus vrijdag kan er niet gebeld zijn n.a.v. een gemiste afspraak.

 5. Op zaterdagmiddag wordt driemaal achteréén gebeld door hetzelfde nummer (parfumerie Zutphen), zoals blijkt uit de manipulaties met de teller, het ontbreken in de eerdere vijf nummers, het later toevoegen in het tactisch journaal (met de toevoeging 'na ontdekking') en het feit, dat de parfumerie pas woensdag word bezocht, meteen na het uitkomen van het PV. De belster heeft later de reden van het bellen aan de familie Waisvisz vermeld; mevrouw Wittenberg had de avond ervoor een afspraak gepland over het gewijzigde testament en daarover verteld in de laatste ontmoeting met de schoonheidsspecialiste - op 'vrijdag' volgens het journaal. Daar wilde ze navraag naar doen.

 6. Door 3. & 4. vervalt de dwingende reden, waarom de weduwe reeds donderdag vermoord zou zijn.

 7. Het tactisch journaal vermeldt, dat de schoonheidsspecialiste een afspraak had op 26 september, een verkeerde datum uiteraard. Wellicht was dit een code om de lopende week mee aan te duiden. Ook vermeldt de schoonheidsspecialiste, dat zij daarna meteen heeft proberen te bellen. Die pogingen werden in de loop van die week inderdaad geregistreerd, waarbij de recherche heeft verzuimd de precies tijd en datum te noteren.

 8. Het PV van 17 januari 2000 meldt, dat de schoonheidsspecialiste op 24 en 25 september heeft gebeld met het slachtoffer, maar dat heeft zij zelf helemaal zo niet verklaard tegenover de politie. Uit de telefoongegevens blijkt, dat zij op 25 september en in het begin van de nieuwe week heeft gebeld.

In tabelvorm.

Onderstaande tabel heeft betrekking op zaterdag 25 september 1999. Hierin staan de verschillende registraties opgenomen, die ons via het Tactisch Journaal en het PV 990952 van 28-09-1999 18:46 uur bekend zijn geworden omtrent het NummerWeergaveGeheugen van de Denver 25HV. Hierin staan alle herkenbare telefonische oproepen, die de woning van het slo hebben bereikt, sinds het moment dat dit geheugen het laatste werd geleegd (vermoedelijk op 23 september in de namiddag). Eén oproep was van een afgeschermd nummer; deze is buiten beschouwing gebleven.

label TJ of PV

datum & tijdstip mutatie (1)

tijdstip waarneming (2)

gevonden telefoonnummers (3) en vermelde tijdstippen (7)

TJ016

26-09-99 11:15

25-09-99 15:00

 golfvriendin  EL

kapsalon

buur1

 

 
TJ017

26-09-99 13:00

25-09-99 15:00

 golfvriendin
23-09 16:51

EL
23-09 20:37

kapsalon
25-09 10:43

buur1
25-09 12:15

buur2(8)
25-09 12:18

 

PV990952

28-09-99

25-09-99 18:46

golfvriendin
23-09 16:39

EL
24-09 20:25

kapsalon
25-09 10:31

buur1
25-09 12:03

buur2(8)
25-09 12:06

 schoo(8)
25-09 16:50

TJ107 (4)

29-09-99 12:00

25-09-99 18:46

 

 

     

schoo(8)
25-09 16:50 

TJ139 (5)

30-09-99 11:00

30-09-99 09:00

nog zes nummers (6)

TJ215

06-10-99 13:00

06-10-99 09:00

niet vermeld

Ijking tijdstippen (9)    

23-09 16:50

23-09 20:36

25-09 10:42

25-09 12:14

25-09 12:17

25-09 17:01

Noten:

 1. Dit ligt steeds veel later dan het moment van het waarnemen (er werd met kladjes gewerkt, de gegevens werden doorgebeld).

 2. Gebaseerd op getuigenverklaringen in het oriënterend onderzoek (2007) was er druk telefonisch contact tussen het PD (technische recherche) en de tactische recherche, w.o. over de telefoongegegens in het geheugen van de Denver vanaf rond 15:00 uur n.m.

 3. Oproep 0000000000 (zie PV) is in de genoemde mutaties niet opgenomen; overal dus weggelaten.

 4. Deze mutatie is overgenomen uit het PV, dit valt ter herleiden uit de wijze, waarop het tijdstip van het telefoongesprek is berekend met een fout van 10 minuten.

 5. De gegevens van deze mutatie zijn niet opgenomen in voornoemd PV, dat was al opgemaakt.

 6. Hieronder nogmaals de schoonheidsspecialiste. Niet genoteerd hoeveel maal dit was.

 7. Tijdstippen, zoals vermeld in de referentie. In referentie PV990952 zit een rekenfout van 10 minuten. Het overblijvende verschil van twee minuten is toe te schrijven aan de meetnauwkeurigheid van de horloges.

 8. De oproep van buur 2 werd 2x geplaatst op 25-09-99, die van de schoonheidsspecialiste 3x. Afgaande op de handleiding van de Denver 25HV wordt alleen tijdstip van de laatste oproep in het geheugen geregistreerd.

 9. De oproep van EL is vergeleken met de printeruitdraai van de telefoon van EL. Daardoor kunnen alle tijdstippen van de Denver 25HV herleidt worden tot de juiste tijdstippen. De klok van de Denver 25HV liep een half jaar voor (of achter). Doordat de Denver geen seconde-aanduiding kent, is de overeenstemming tussen TJ017 en de door ijking gevonden tijdstippen feitelijk 100%.

Toelichting telefoongegevens.

Via meerdere wegen is verslag gelegd over de inhoud van het nummerweergavegeheugen (NWG) van de Denver 25HV. Hierin werden alle geslaagde en niet geslaagde oproepen geregistreerd.
De eerste verslagen bevinden zich in het Tactisch Journaal (TJ), dat werd opgesteld vanaf het moment dat het delict werd ontdekt.
Deze verslagen bevatten minder telefoonnummers en wijken daarmee af van de verslaggeving, welke in het Proces Verbaal PV990952 van 28 september 1999 zijn opgenomen.
Omdat het PV twee kardinale fouten bevat, die eerst niet in de gegevens van het TJ zijn overgenomen kan worden vastgesteld, dat deze gegevens in het TJ onafhankelijk (eerder) zijn verzameld en bewerkt. Dit volgt ook uit de omstandigheid dat de gegevens uit het TJ later nog een aantal malen worden benut om verder onderzoek te doen. Ook kan men zien, dat er geen contact is met de schoonheidsspecialiste, alvorens PV990952 is vrijgegeven, ofwel de vijf nummers uit TJ017 waren wel eerder bekend dan PV990952, maar het nummer van de schoonheidsspecialiste niet:

beller


tel. oproep


mutatie

follow-up in het onderzoek

 

 


datum

tijdstip


nummer

datum

nummer

datum

tijdstip

plaats

(mogelijke) aanleiding

golfkennis


23-09

16:51


017

26-09

135

30-09

17:00

thuis

niet thuis WOD 59

EL mobiel


23-09

20:37


017

26-09

087

27-09

13:30

kantoor

telefoongegeven op 27-09 10:00 ontcijferd

Kapsters 


25-09

10:43


017

26-09

009

25-09

19:20

thuis

nav (112-)melding?

Buur1


25-09

12:15


017

26-09

004

25-09

18:00

thuis

niet aangegeven

Buur2


25-09

12:18


017

26-09

014

25-09

21:00

thuis

buurtonderzoek

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Schhoonheidsspec


25-09

16:50


107

29-09

124

29-09

18:30

zaak

PV990952 kwam op 28 september tot stand

Pas na de publicatie van het PV op 28 september verschijnt er een verkeerd tijdstip in TJ 107, overgeschreven uit het PV. Hierin wordt vermeld dat het PV nog één oproep extra bevat, de oproep van de schoonheidsspecialiste, gedaan "op de huislijn van SO ( na ontdekking )".  Ontdekking van wat, staat er niet bij, maar dit moet de ontdekking van het delict op 25 september na 12:00 uur slaan. Tenslotte maakt TJ 234 nog melding van de discrepantie tussen de gegevens in het TJ en PV.

Wat voor TJ en PV niet duidelijk lijkt te zijn, is dat het gegeven van de schoonheidsspecialiste in het nummerweergavegeheugen doelt op drie afzonderlijke oproepen. Omdat in de gegevens in het TJ (016 en 017) het telefoonnummer van de schoonheidsspecialiste niet voorkomt, mag worden aangenomen, dat aanvankelijk dit telefoonnummer nog geen oproep had geplaatst. De drie oproepen zijn dus kort achter elkaar geplaatst rond 17:00 op zaterdagmiddag, in ieder geval na 15:00 n.m., toen de gegevens voor TJ017 vanaf de PD werden doorgebeld. Met deze gegevens zijn ook de voorlopige (en correcte)n berekeningen van de gebelde tijdstippen doorgebeld.
Uit TJ139 blijkt overigens, dat of zaterdagavond laat, of op een later tijdstip nog eens één of meerdere oproepen zijn geplaatst vanaf dit nummer. Een latere verklaring van de schoonheidsspecialiste spreekt van dinsdag.
Uit TJ017 blijkt zeer expliciet, dat dit nummer geen oproep had geplaatst TUSSEN de vijf nummers, die in de tabel zijn weergegeven. De tekst die dit duidelijk maakt gaat namelijk als volgt:

Door ons werd een onderzoek ingesteld naar de telefoonnummers die uit het geheugen zijn gehaald van het toestel van het sl.o. "Het gaat hier om de laatste vijf bellers"..

Op meerdere manieren is dus vastgesteld, dat het betreffende nummer pas zaterdagnamiddag heeft gebeld. En wel minstens driemaal achter elkaar.

Betekenis telefoongegevens.

In TJ 133 lezen wij: "Getuige heeft meerdere keren naar de woning van SO gebeld om te kijken waar SO bleef." Op vrijdag werd zeker niet gebeld, tenzij iemand op de telefoon de oproepen nog wistte. Maar die laatste mogelijkheid geeft dan gelijk een andere draai aan de bepaling van het tijdstip van het delict.

Het nummer van de schoonheidsspecialiste werd op zaterdagmiddag én op dinsdag teruggevonden in de nummerweergave. Die dinsdag was vermoedelijk de eerste openingsdag in de nieuwe week. De week van 26 september. En in het TJ stond nu juist, dat de afspraak op 26 september was. Was dat niet gewoon kortschrift voor de week van 26 september? 26 september was een zondag.

Dat zou allemaal heel goed kloppen. In de verklaring van de schoonheidsspecialiste is ook sprake van vrijdag 19 september. Die datum bestaat niet in 1999. Wel zou het goed kloppen, als daar stond: vrijdag in de week van 19 september. 19 september was een zondag.
En dat zou weer hel goed kloppen met een latere verklaring van de schoonheidsspecialiste, omtrent de reden van haar bellen op zaterdagmiddag. Zij had namelijk tijdens hun laatste ontmoeting van de weduwe gehoord, dat die een gesprek zou aangaan met degene, die uit het testament geknikkerd was. En dat de weduwe erg tegen dat gesprek opzag. Ze zouden daarover nog contact hebben. Dat alles speelde zich één of twee dagen voor de moord af, in de herinnering van de schoonheidsspecialiste.

Zo klopt de tijdlijn ineens perfect. Tijdens die latere herinnering, betrok de schoonheidsspecialiste de omstandigheid erin, dat de weduwe was wezen shopen bij de buren. De buren, dat was vrijwel zeker modehuis Nuy. Opvallend detail hierbij nu was, dat de huidhoudster na de moord in bijzijn van de recherche een zwart jack van de weduwe aanwees, dat zij alszodanig niet herkende, dus best wel eens de aankoop van vrijdag kan zijn geweest.

Verdere bijzonderheden:

In TJ182 staat een melding via een opmerking van EL, dat de beleggingsadviseur nog op vrijdag met het slo heeft gebeld. Na onderzoek (TJ183) wordt geconcludeerd, dat dit gesprek eerder (maandag?)  heeft plaats gevonden, maar dat wel op vrijdag tweemaal contact is gezocht. Het NWG toont aan, dat dit niet kan kloppen; er had op de één of andere manier een registratie in het NWG moeten plaats vinden, tenzij het slo nog leefde (kan dan zelf gewist hebben).
Ook merkt de beleggingsadviseur op dat het slo in het gesprek had vermeld, nog gegolfd te hebben; inderdaad heeft het slo nog op woensdag gegolfd -dat was haar vaste dag, dus ligt een gespreksdatum van eerder in die week niet zo erg voor de hand.

Er staan geen oproepen op vrijdag geregistreerd. Aangezien het telefoonverkeer op de overige dagen toch matig frequent was, is het uitzonderlijk, dat de automatische registratie door het nummerweergavegeheugen in de Denver 25HV voor vrijdag niets heeft opgeleverd. Je gaat denken aan een scenario, waarop het slo de Denver nog op vrijdag in handen heeft gehad en zelfs informatie heeft gewist, danwel een scenario, waarin de dader(s) dit heeft/hebben gedaan.
De registratie "Nwe Bellers" heeft geen kloppende weergave opgeleverd. In ieder geval kan het NWG 25 nummers bevatten. Op enig moment moet er dus gewist zijn, de vraag is hoe vaak en wanneer? Uit de reconstructie is gebleken, dat in ieder geval nog na 23 september 11:30 gewist moet zijn.

Later in het onderzoek zijn de telefoongegevens van de inbellers opgevraagd, een logische actie, omdat de beller van donderdagochtend nog steeds niet bekend was. Deze gegevens zijn nooit vrijgegeven, zie ook falsum 36.

Liever alles nog eens op een rij (chronologisch)?

De diverse (onderdelen van) stukken met commentaar in de rubriek bewijsmiddelen.